5. zasadnutie obecného zastupiteľstva

E-mail Tlačiť

V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 12 .  mája 2011 ( t.j. štvrtok ) o 19.00 hod. v zasadačke na obecnom úrade.

Návrhy na pripomienkovanie

 

Program :

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola úloh
5. Schválenie – „ Zásad odmeňovania starostu obce Komárany, poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Komárany, hlavného kontrolóra obce Komárany a členov obecných komisií,
ktorí sú poslancami „
6. „Návrh“ - Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Komáranoch
7. Schválenie - Štatútu obce Komárany
8. Informácia o rekonštrukcii kultúrneho domu Komárany
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Ukončenie zasadnutia

Ing. Marián Lapko
starosta obce

v Komáranoch dňa : 09. mája 2011