Rok 2007 (zapísala Marta Gregusová)

E-mail Tlačiť

Rok 2007 bol významným z hľadiska samostatného Slovenska, oslávili sme ďalšie výročie zvrchovanosti Slovenskej republiky s fungujúcou ekonomikou. Ako členskej krajine Európskej únie a NATO, dvoch „výberových“  medzinárodných zoskupení dával jej vývoj v posledných rokoch oprávnené nádeje na prehlbovanie úspešného kurzu  demokratických reforiem. A práve to nám pomohlo k tomu, že Slovenská republika sa mohla koncom roka 2007 pripojiť do Schengenského informačného systému.
Najvýznamnejším dňom bol pre nás iste 20. december. V tento deň prestali existovať hraničné závory a colnice na našich hraniciach s Českom, Maďarskom, Poľskom a Rakúskom. Pre občanov našej republiky bola od 21. decembra 2007 voľná cesta do susedných štátov, ako aj do všetkých štátov Európskej únie. Uzavreté ostali len štátne hranice s Ukrajinou. Táto hranica sa stala vonkajšou hranicou Schengenského priestoru, zóny voľného pohybu v priestore zjednotenej Európy.

 

Samospráva

Prielom rokov 2006/2007 otvoril ďalšiu novú etapu aj v živote našej obce. Začalo sa nové volebné obdobie 2007 – 2010, s rôznymi očakávaniami, ale tiež s novou samosprávou. Za starostu obce bol opätovne zvolený p. Pavel Žipaj, z piatich poslancov sa vymenili štyria. Do obecného zastupiteľstva  boli zvolení : Ing. Pavol Džuka – zástupca starostu, Božena Kolesárová, Marta Gregusová, Jaroslav Červeňak, Marián Monok. 

Nové obecné zastupiteľstvo v roku 2007 na svojich zasadnutiach prejednávalo rôzne návrhy týkajúce sa obce, prevádzalo kontrolnú činnosť k jednotlivým úlohám, schvaľovalo všeobecné záväzné nariadenia obce, riešilo aktuálne problémy o obci. Najvýznamnejšou udalosťou bolo chválenie územného plánu obce v decembri 2007 (VZN č. 19/2007﴿, ktorý bol vypracovaný hlavným riešiteľom Ing. Jozefom Los Chovancom. Nie menej dôležitým aktom bolo aj podpísanie zmluvy o prevádzkovaní pohrebiska – pochovávaní v obci Komárany.

 

Podnikateľské subjekty

V katastri obce podnikajú podnikateľské  subjekty a to v priestoroch bývalého Poľnohospodárskeho družstva. Na hodnom dvore : p. Bartolomej Čandik, Ing. Štefan Kováč, p. Jozef Telepún. Na dolnom dvore : Ing. Ladislav Telepún, p. Ján Malý a p. Jozef Telepún. Keďže  okrem Ing. Ladislava Kromela, títo podnikatelia  nemajú doriešené vlastnícke práva k pozemkom, ktoré doteraz užívajú, obec mala zato, aby si postupne vysporiadali vlastníctvo s pôvodnými vlastníkmi. Lenže ani na spoločnom sedení so starostom  a poslancami obce nedošlo k žiadnemu riešeniu a dohode. Je to na škodu veci, keďže pre obec je prínosom mať na svojej pôde podnikateľské subjekty. Aj tým obec žije. Len chýba vzájomná spolupráca a súčinnosť. Tu nehodno nespomenúť aj ich kladné stránky, či prínosy. Spríjemnili celkový vzhľad prístupu do obce, nakoľko  zrekonštruovali bývalé administratívne budovy po oboch stranách komunikácie. 

 

Výstavba

Aj v tomto roku naša obec žila úspešným pokračovaním výstavby vodojemu a započala sa rekonštrukcia šatní FK Komárany.  Výstavba vodojemu bola podporená na základe žiadosti obce dotáciou vo výške 4.000.000,- Sk z Environmentálneho fondu MŽP SR, obce sa podieľali na spolufinancovaní 5 % vo výške 200.000,- SK.

 

Kultúra

Fašiangové obdobie nám obohatilo vystúpenie Kladzianského ľudového divadla v miestnom kultúrnom dome v nedeľu 4. 2. 2007. Bolo to príjemné spestrenie nedeľného odpoludnia pre desiatky vyznávačov ochotníckeho divadla.
Ani tohto roku sa nezabudlo na „valalský“ sviatok, ktorý je 24. júna – na Jána. Mládežníci s pomocou dospelých chlapcov prichystali na vatru drevo, ktorá sa večer slávnostne zapálila. Ohník poslúžil aj na opekanie dobrôtok.

 

Organizácie

 Po dlhšej prestávke pôsobenia miestnej organizácie Zväzu žien ešte za čias socializmu, opäť prichádza na scénu, ale už pod zmeneným názvom : Únia žien. V jarných mesiacoch sa konala ustanovujúca  členská schôdza, na ktorej bola zvolená za predsedníčku Základnej organizácie pani Mgr. Helena Demčáková. Môžeme len s potešením konštatovať, že sa konečne obnoví činnosť tejto organizácie, nakoľko v obci chýbala. Bol to funkčný a zmysluplný spolok pre ženy. 

Pod vedením pani Boženy Kolesárovej pracuje v obci aj ďalšia organizácia, a myslím si, že aj veľmi úspešne, a to Zväz telesne a zdravotne postihnutých. Každoročne pripraví pani Kolesárová výročnú členskú schôdzu s patričným občerstvením, zhodnotí celoročnú prácu a navrhne podujatia na nasledujúce obdobie. 

Aj v tomto roku trikrát zorganizovala pre občanov našej obce zájazd do poľského Krosna a trikrát na kúpalisko do maďarského Sárospataku. Akcie boli finančne podporené OcÚ Komárany. Tieto akcie sa tešia veľkej popularite, i tu sa utužujú medziľudské vzťahy. Táto organizácia umožňuje absolvovať aj rôzne rekreácie. V septembri využila túto možnosť pani Anna Monoková. Bola na týždennom ozdravovacom pobyte na Zemplínskej Šírave.

K ďalšej činnosti patrí aj organizovanie potrebných brigád, či už v jarnom, alebo v jesennom období. Bolo potrebné poumývať okná na Dome smútku, celkovo poupratovať, vyčistiť chodníky a podobne. Pani Kolesárovej patrí všetky česť za jej záslužnú prácu. Vždy ochotne nasmeruje svojich členov správnym smerom a osobne sa zúčastňuje každej pomoci.

 

Šport 

 K tradičným začiatkom nového roka patrí zorganizovanie stolnotenisového turnaja so sponzorskou výpomocou obce. Tento rok sa konal pri príležitosti  62. výročia oslobodenia obce, dňa 27. januára. Najväčším favoritom tohto športového podujatia býva pán Ján Časár, ktorý obvykle získava prvenstvo.
Asi to nebude nič nové,  ak poviem, že naša obec a hlavne mužská časť žije  futbalom celý rok. Vidieť to aj na skvelých výsledkoch v tabuľke Okresnej ligy 1. triedy.
Pekným zvykom býva v letných mesiacoch, presnejšie začiatkom júla, stretnutie futbalových fanúšikov na miestnom ihrisku, kde si medzi sebou merajú sily muži z jednotlivých uličiek – hlavnej, kostolnej, staničnej a orechovej.
Ani naše ženy nezaháľali v zimnom období. Využili voľné priestory bývalej družiny v Základnej škole, kde sa pravidelne – dvakrát v týždni schádzali a upevňovali si zdravie cvičením pod vedením pani Ruženy Časárovej.

 

Iné udalosti

 Na obdarúvanie Mikulášom v predvečer jeho menín, 5. decembra, sa tešia všetky deti. Aj tie naše nie sú iné. Mikuláša sprevádzal po celej dedine čert s anjelom za sprievodu ľúbivých mikulášsko-vianočných melódií s pekným príhovorom a spevom Ľubky Demčákovej r. Žipajovej z obecného rozhlasu.

Každoročne na sklonku roka obec pripraví milé posedenie jubilantov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Tohto roku to bolo 14. decembra. K starkým sa prihovoril starosta obce pán Pavel Žipaj, posedenie spríjemnili deti ZŠ svojim kultúrnym programom.

Aj zakúpenie kalendárov na rok2008 pre všetky domácnosti Obecným úradom je dôkazom toho, že sa nezabúda v našej obci na nikoho.

 

Spoločenská kronika

 V tomto roku 2007 boli sobáše:

13. januára    : Ing. Lucia Hromadníková a Ľubomír Hlad
27. januára    : Silvia Guľáková a Roman Konečný
18. augusta   : Ing. Diana Gregusová a Ing. Juraj Haburaj
8. septembra : Michaela Vavreková a Richard Seewald

Narodili sa 4 detičky:
15. februára    : Samuel Henry Spink (syn Marienky r. Petrovej﴿
9. júla             : Sofia Konečná (dcéra Silvie r. Guľakovej﴿
11. júla           : Ema Demčáková (dcéra Ľubky r. Žipajovej﴿
14. novembra : Vanesa Horňáková (dcéra Michala Horňáka﴿ 

Odišli od nás:
8. januára        : Michal Demčák (79 ročný﴿
15. júna           : Ján Žipaj (83 ročný﴿
11. septembra  : Ján Sabol (75 ročný﴿
4. októbra        : Pavol Jakubčín (67 ročný﴿
14. decembra   : Pavol Boháč (68 ročný﴿
24. decembra   : Anna Lipkošová (71 ročná﴿
26. decenbra    : Ján Červeňák (85 ročný﴿

 

Počasie

 Rok 2007 bol najteplejším rokom od roku 1976. Priemerná teplota bola +10,3 °C. V januári bolo len 7 dní s nižšou teplotou ako 0°C, vo februári iba jeden deň. Prvý sneh napadol až 23. januára.

Najteplejším dňom bol 29. jún s priemernou dennou teplotou +29,8°C, v tento deň bola nameraná aj najvyššia teplota +36,6°C.

Najchladnejší deň bol 30. december s priemernou dennou teplotou -6°C, najnižšia nameraná teplota bola 31. decembra -17,2°C.

2. mája nočný mrázik -2,3°C spôsobil katastrofu v ovocinárstve, zničil úrodu orechov, marhúľ, broskýň, sliviek a jabĺk. Z úrody neostalo ani torzo.

V noci na 3. marca sme počas jednej hodiny sledovali úplné zatmenie Mesiaca.