Rok 2009 (zapísala Marta Gregusová)

E-mail Tlačiť

Najväčšou udalosťou v roku 2009 a to hneď  na jeho samotnom začiatku bolo zavedenie eura na Slovensku. Zavedenie novej meny je historickým medzníkom pre každú krajinu. Slovensko urobilo značný pokrok v oblasti nominálnej a reálnej konvergencie, čo sa prejavilo v poklese inflácie a výraznom hospodárskom raste. Zavedenie eura na Slovensku ešte viac zúročí výhody jednotného trhu. Euro odstraňuje kurzovú neistotu medzi Slovenskom a jeho mnohými  dôležitými obchodnými partnermi, včleňuje krajinu do jednej z najväčších svetových ekonomík a pomáha ju chrániť pred niektorými vplyvmi turbolencií na medzinárodných finančných trhoch.
Zároveň však treba zdôrazniť, že ak majú občania Slovenska plne využiť všetky výhody zavedenia eura, musia slovenské verejné orgány vo všetkých smeroch viesť ambicióznu hospodársku politiku.  Dôležitá je predovšetkým dôsledná a presvedčivá realizácia rozpočtovej politiky v súlade so záväzkami Paktu stability a rastu. Potrebné sú aj ďalšie opatrenia zamerané na zlepšenie fungovania slovenského trhu práce a upevnenie podnikateľského prostredia s cieľom podporiť rast produktivity. Takýmto spôsobom by si Slovensko malo vytvoriť podmienky na dlhodobo úspešné hospodárske výsledky.

Príchod eura bol hladký, plynulý, nesprevádzali ho žiadne zásadné problémy, nikde nevznikli vážne komplikácie. Od prvých minút fungovali s novou menou bankomaty, platobné terminály, banky včas obnovili plný rozsah svojich služieb. Aj 16 – dňový duálny obeh sa zaobišiel bez väčšej nervozity, zmätkov a stresu.

 

Samospráva

 Tohto roku sa obecné zastupiteľstvo zišlo na ôsmich  zasadnutiach v zasadačke na obecnom úrade. Okrem zvyčajných problémov, ktoré obecné zastupiteľstvo riešilo, bola v apríli na 3. zasadaní voľby hlavného kontrolóra obce. Stala sa ňou opätovne Mária Pohlodová, nakoľko všetci vyjadrili súhlasné stanovisko a spokojnosť s jej prácou.

V závere roku sa obecné zastupiteľstvo oboznámilo so správou kontrolóra obce p. Mária Pohlodovej o kontrolne činnosti za rok 2009, vyhodnotilo najlepšie ponuky na dodávateľa výpočtovej techniky a na dodávateľa zabezpečovacieho zariadenia obecného úradu. Prejednalo a schválilo rozpočet na rok 2010.

 

Podnikateľské subjekty

 Za zmienku stojí zmena vlastníckych pomerov vo firme Jotel. Radoslav Melník odkúpil od firmy Jotel – Jozef Telepún poľnohospodárske budovy, hnuteľný majetok, hovädzí dobytok, ovce a stal sa aj následným prenajímateľom poľnohospodárskej pôdy po predchádzajúcej firme. Veríme, že bude lepším hospodárom – súkromne hospodáriacim roľníkom, ako jeho predchodca.

 

Výstavba

V úvode roka 2009 bola kompletne ukončená celková rekonštrukcia obecného úradu. Náklady na stavebné úpravy predstavovali 665.000,-Sk, pričom obec dostala na uvedenú akciu dotáciu Ministerstva financií vo výške 450.000,,-Sk.

Do nových priestorov sa obecný úrad presťahoval v máji, po výrobe a dodaní nového nábytku od firmy Lemork a živnostníka p. Martina Paľka. Náklady predstavovali sumu 6.245,52 €. Z rezervy predsedu vlády SR dostala obec dotáciu vo výške 6.600,- € na nákup nábytku a výpočtovej techniky.

Horúcim a pálčivým problémom je stále nedoriešené financovanie stavby kanalizácie v obciach Komárany a Nižný Kručov a vodojemu pre skupinový vodovod Komárany, Nižný Kručov, Merník a Čičava. V uplynulom roku bola spracovaná kompletná projektová dokumentácia a geodetické zameranie kanalizácie.

Tohto roku sa prebehlo stavebné konanie a bolo vydané stavebné povolenie, získalo sa súhlasné stanovisko Ministerstva životného prostredia a po vyhlásení výzvy bola uplatnená žiadosť na financovanie spomínaných stavieb z prostriedkov Európskej únie. Či sa nám to podarí, to ukáže až rok 2010.

 

Školstvo

 So začiatkom školského roka prišli aj zmeny vyučujúcich učiteliek ako v Základnej škole, tak aj v Materskej škole. Riaditeľku školy pani Mgr. Ivanu Čarabovú vystriedala po výberovom konaní pani Mgr. Anna Balogová, vychovávateľku pani Mgr. Martu Timkovičovú vystriedala slečna Bc. Zuzana Saksunová. V materskej škole riaditeľku pani Mgr. Helenu Kovaľovú vystriedala pani Mgr. Valéria Tokárová. Mgr. Ivana Čarabová nastúpila na milé povinnosti – materskú dovolenku, Mgr. Marta Timkovičová a Mgr. Helena Kovaľová odišli do dôchodku. Dúfame, že novým pani učiteľkám sa bude u nás páčiť a hlavne dariť vo vyučovacom procese s našimi najmenšími. Je ich málo, do základnej  školy 2. septembra nastúpilo len 11 detí, do materskej školy 9 detí. Je len na škodu veci a poľutovania hodné, že niektorí rodičia svoje ratolesti dennodenne vozia autami do škôl do Vranova nad Topľou, pričom úroveň školy v Komáranoch má stále dobrú úroveň, deti sú dostatočne pripravené na prechod na II. stupeň.

 

Voľby

 Rok 2009 môžeme nazvať rokom volieb, K urnám sme pristúpili spolu 5 krát.

Voľby prezidenta
21. marca sme volili prezidenta Slovenskej republiky zo siedmich kandidátov.  V 1. kole  neuspel nikto, pretože žiaden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ako volili v Komáranoch?
- oprávnení voliči                   - 371
- vydané a odovzdané obálky - 205
- počet platných hlasov          - 205
- účasť voličov                       - 55,26%
4. apríla sa konalo 2. kolo volieb  na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, kde sa voliči rozhodovali medzi dvoma kandidátmi. Voliči v našej obci hlasovali v 2 kole takto:
1. Gašparovič Ivan, doc., JUDr., CSc. – vysokoškolský učiteľ         - 167 hlasov
2. Radičová Iveta, prof., PhDr., PhD.  – sociologička                       -   47 hlasov
Prezidentom Slovenskej republiky sa po výsledkoch volieb v 2. kole opätovne stal pán Ivan Gašparovič. Informácia o voličoch v Komáranoch:
- oprávnení voliči                     -368
- vydané a odovzdané obálky  - 218
- počet platných hlasov           - 214
- účasť voličov                        - 59,24%

Voľby do Európskeho parlamentu 
6. júna sa konali voľby europoslancov do Európskeho parlamentu, kde od júla zasadá 736 poslancov zo všetkých členských krajín. Slováci obsadili 13 kresiel. Medzi kandidátmi, ktorí figurovali na kandidátnej listine bola aj náš rodák, bývalý europoslanec, Ján Hudacký. Žiaľ, v týchto voľbách neuspel.
Celková účasť voličov v týchto voľbách bola len 19,64%.

Voľby do VÚV v Prešovskom kraji
14. novembra sa konali voľby predsedov a poslancov do Vyšších územných celkov (VÚC) s celkovou účasťou voličov 22,9%. Komárany patrili medzi obce s jednou s najvyšších účastí a to 42,1%. 
Z 55 kandidátov na poslancov sme si mohli vybrať šiestich. Na post predsedu VÚC kandidovali 8 kandidáti. Keďže sa v 1. kole nerozhodlo, kto sa stane „županom“, voľby sa zopakovali o dva týždne. 
1. kolo – informácia o voličoch:
- počet oprávnených voličov – 380
- počet odovzdaných obálok – 160
- počet platných hlasov – za predsedu VÚC – 156
- do zastupiteľstva   - 159
28. novembra sa konalo 2. kolo volieb za predsedu VÚC, kde sa voliči rozhodovali medzi dvomi kandidátmi a hlasovali nasledovne:
1. Ján Hudacký  - 130 hlasov
2. Peter Chudík  -  34 hlasov
žiaľ, tento náš výsledok iba málo ovplyvnil rozhodnutie voličov v celom Prešovskom kraji, a tak post župana obsadil opätovne Peter Chudík.
Informácia o voličoch:
-          počet oprávnených voličov  - 379
-          počet odovzdaných obálok   - 164
-          počet platných hlasov           - 164

 

Organizácie

 V tomto roku pani Božena Kolesárová pozvala svojich členov z miestnej organizácie Zväzu zdravotne postihnutých v Komáranoch na o čosi slávnostnejšiu, ako zvyčajne, výročnú  členskú schôdzu, a to do reštaurácie Škorpión v Hlinnom. Bolo to 20. februára. Ich milé posedenie im spríjemnilo hudobno-spevácke trio z Humenného, ktorí sa náhodne zastavili v tejto reštaurácii. Všetci členovia sa odviezli autobusom, ktorý zafinancoval Obecný úrad Komárany.

Pani predsedníčka pozvala do Poradne zdravia pani MUDr. Kvetoslavu Pižemovú na besedu so svojimi členmi, ako zdravšie žiť, ktorej súčasťou malo byť aj meranie krvného tlaku, cholesterolu, hladiny cukru. Však z pracovnej zaneprázdnenosti pani lekárky sa táto beseda neuskutočnila.

Avšak 26. marca sa uskutočnil zájazd do poľského Krosna a 7. júla a 29. júla do maďarského Sárospataku.

 

Šport

 Začiatok roka si už nevieme predstaviť bez stolnotenisového turnaja konaného pri príležitosti 64. výročia oslobodenia našej obce. Zúčastnili sa ho miestne družstvá vytvorené z chlapcov a mužov našej obce. Po športovom výkone mali pripravené občerstvenie.
Naši chlapci – futbalisti si boli 5. júla vyskúšať nové polyfunkčné ihrisko v susednej obci Nižný Kručov, kde sa zúčastnili na turnaji, ktorý usporiadala obec Nižný Kručov pre kolektívy z Michalka, Merníka, Čičavy, Komáran, Jastrabia a Nižného Kručova. Hoci naši chlapci podali  pekný výkon, stačilo to len na 6. miesto. 

O čosi lepšie sa umiestnili futbalisti – veteráni 13. júla v Čaklove. Z troch mužstiev skončili na druhom mieste. 
V letných mesiacoch sme s potešením privítali otvorenie novej cyklotrasy, ktorá vedie aj cez našu obec. Trasa vychádza z Vranova nad Topľou, pokračuje do Merníka, Michalka, Petkoviec, Vyšného Žipova, Jastrabia, Komáran, Nižného Kručova a späť do Vranova nad Topľou.

 

Udalosti

 Koncom októbra nastala zmena v obchode CCOP Jednota výmenou predavačky. Danu Hudákovú nahradila Anna Ondková, r. Boháčová zo Soli, rodáčka z Komáran. Aj za ten krátky čas jej pôsobenia vidieť, že dokázala  pohnúť obchodom k lepšiemu. Obohatila sa ponuka tovaru potravinového, ale aj rozličného charakteru. Občania sú spokojní po každej stránke.

Dôchodcovia majú za sebou dlhú púť úspešných, či menej úspešných rôčkov, ktoré napĺňali  vrúcnou starostlivosťou o svojich blízkych. Mesiac október býva venovaný úcte k starším, ako malé zadosťučinenie za ich celoživotnú prácu a úsilie.

20. novembra sme popriali našim spoluobčanom – jubilantom kľudnú jeseň života, veľa zdravia a optimizmu do ďalších rokov. Na milom posedení nechýbalo pohostenie a kultúrne vystúpenie detí zo základnej školy.

A prišiel Mikuláš. Všetky deti sa naň tešia, na sladké darčeky, ktoré dostanú. Ale či vieme prečo a ako sa táto Mikulášska tradícia, ktorá sa datuje od stredoveku a rozšírená po celom svete vlastne zrodila?

Svätého Mikuláša kresťania uctievajú ako svätca, ktorý trpel pre vieru, bol väznený a mučený. Pochádzal z Malej Ázie a pôsobil v 4. storočí ako biskup v tureckom meste Myra (dnešné Demre). Zomrel približne  6. decembra medzi rokmi 345 a 351. Tento svätec bol známy tým, že bol srdečný a rozdával svoj majetok, vykupoval otrokov, chudobným nevestám tajne dával do okien veno, aby sa mohli vydať. Koluje o ňom mnoho legiend. A práve na základe  jednej z nich sa zrodil zvyk obdarovať svojich blízkych na deň „Svätého Mikuláša“. Ani v našej obci to nebolo inak, v sobotu 5. decembra. „Ozajstný Mikuláš“ s čertom a anjelom ponavštevoval všetky deti vo svojich domovoch.

Blikotajúce sviečky, výklady plné lákavých tovarov, vysvietené mestské priestranstvá. V oknách domov ligotajúce svetielka, čas, keď každý môže urobiť najbližším radosť.

V prvý sviatok vianočný už po tretí krát naši mládežníci spevom, hraním a stvárnením biblických postáv sa pokúsili priniesť do našich príbytkov tú vzácnu jednoduchosť a lásku. Nie veľké gestá, nie nadmerné iniciatívy sú charakteristickým znakom „Dobrej noviny“, ale pomôcť deťom hlbšie prežiť narodenie Pána,  dať im náplň na stretnutia počas adventného obdobia. Chceme si spoločne uvedomiť, že sú krajiny, v ktorých sa majú deti omnoho horšie, ako naše deti, krajiny v ktorých musia bojovať o prežitie.

Kolednícka zbierka „Dobrá novina“, v ktorej naši koledníci vyzbierali 680,-€, poputuje na projekty v afrických krajinách.

V roku 2009 uzavreli manželstvá:
18. apríla         : Pavol Demčák a Mgr. Alena Bamburáková
30. mája          : Zuzana Gregusová a Adrián Jakubčin
27. júna           : Alena Klepáková a Ján Balica
4. júla              : Ing. Martina Kosturová a Ing. Martin Lukáč
22. augusta      : Ján Lipkoš a Lucia Nahajová
29. augusta      : Lucia Paľková a Dominik Ilčišin
12. septembra  : Ing. Marián Lapko a Ing. Martina Zagorová

Narodilo sa 6 detičiek:
13. februára    : Sofia Dancáková (dcéra Silvie r. Mašľankovej)
5. marca         : Dominika Horňáková (dcéra Michala Horňáka)
4. apríla          : Vanesa Brkic (dcéra Viery r. Jakubčinovej)
14. mája         : Simona Jakubová (dcéra Miroslavy r. Bodnárovej)
13 septembra  : Amália Baková (dcéra Mariána Baka)
28. septembra : Juraj Pastirčák (syn Lenky r. Šimákovej)

Opustili nás:
4. februára      : Helena Monoková (77 ročná)
6 februára       : Mária  Maturová  (82 ročná)
13. júna          : Ján Monok (82 ročný)
27 júla            : Mária Kováčová (76 ročná)
17. novembra : Dušan Demčák (52 ročný)
14. decembra : Michal Markovič (54 ročný)

 

Počasie

 Charakter počasia počas tohtoročnej zimy vytvoril predpoklady pre pomerne veľké regionálne rozdiely v rozložení snehovej prikrývky. Príčiny treba hľadať vo väčšom energetickom potencionáli procesov prebiehajúcich v atmosfére. Tlakové níže a frontálne rozhrania aj v zime majú dostatočný potenciál na výdatné zrážky a tieto, ak to teplotné podmienky dovolia padajú vo forme sneženia, ktoré je veľmi výdatné, ale vyskytuje sa prevážne až od určitej nadmorskej výšky. Aj keď rok 2009 patril medzi najteplejšie, nemohli sme sa tešiť z ustáleného a prívetivého počasia, ktoré by pripomínalo stredomorskú klímu. Prívetivé a veľmi teplé počasie bolo paradoxne v apríli. 

Tento rok bol rokom extrémov. Výraznejšie sa na nich podpísali silné búrky v júli sprevádzané prudkými zmenami teploty a silným vetrom. Napríklad 18. júla v priebehu troch hodín klesla teplota na niektorých miestach z 32 °C na 13°C. 21 decembra v našom regióne miestami bola teplota -24°C a o dva dni už v nížinách panovalo jarné počasie okolo +14°C. Ďalším extrémom boli okolo Vianoc povodne na strednom Slovensku. 

Na teplejšiu klímu si začíname postupne zvykať. Aj v minulosti sa prirodzene striedali teplé, normálne a studené roky. Od roku 1990 sa však už vyskytlo len päť rokov, ktoré vy sme mohli klasifikovať ako normálne.

 

Záver

 V tomto roku 365 dní na rieke života ubehlo veľmi rýchlo a my sme doplávali na jej koniec, niektorí úspešne, iní menej, ale na záver môžeme konštatovať, že sme prežili celkom pokojný rok a aby ten nasledujúci bol o čosi lepší, ak si zaželajme viac zdravia, šťastia, spokojnosť a radosť zo života.