Rok 2010 (zapísala Marta Gregusová)

E-mail Tlačiť

Úvod

 Stojíme na prahu nového roka. Rok sa stretol s rokom a na jeho konci sa vymenila deviatka za desiatku. Všetci si želáme šťastie, zdravie, spokojnosť, úspechy, harmóniu v rodine, zmysluplné uplatnenie v práci, v obci i v spoločnosti. Ale čo nám skutočne nový rok prinesie? To si odpovieme za dvanásť mesiacov.Z pohľadu globálnej ekonomiky rok 2010 naznačil, že problémy svetovej finančnej a ekonomickej krízy nie sú zďaleka za nami, a že vo veľkej časti vyspelého sveta sa nám kríza preliala z finančnej a ekonomickej do krízy dlhovej. A nebude to problém Európy, ale aj USA. Dá sa predpokladať, že v budúcnosti sa bude viac a viac presadzovať v globálnej ekonomike Ázia a práve tu bude najväčšia dynamika rastu a konkurencieschopnosti. Pre Európu, ale najmä pre Eurozónu bol rok 2010 veľmi zlým rokom a končí bez veľkej šance, že ten budúci bude lepší. Euro má vážne problémy a dnes je už jasné, že problém je hlbší a širší, ako sa zdalo, alebo skôr, ako sa dúfalo. Kríza bola vždy očistným mechanizmom, ktorý odkrýval všetky nerovnováhy, ktoré sa v ekonomike dlho hromadili. V roku 2010 naplno odkryla problém jednotnej meny eura a ako tradične, v tom najhoršom možnom momente. Ukázalo sa, že jedna mena nie je vhodná pre tak odlišné krajiny, ako je produktívne Nemecko a lacné Grécko. Z roku 2010 sa tak stal rok, keď začali kolabovať suverénne štáty. Vec, ktorá bola až doteraz nemysliteľná. Po lenivom Grécku prišiel na rad írsky tiger. Aj tí najväčší optimisti si uvedomili, že svet prestal byť ružový. Stal sa rokom sklamaných nádejí. 

 

Samospráva

 V tomto roku sa poslanci obecného zastupiteľstva spolu so starostom obce zišli na desiatich zasadnutiach a na troch mimoriadnych. Bol to ťažký rok. Občania obcí žiadajú, prosia urobiť na oko jednoduché a potrebné veci, slúžiace na dobro veci, no žiaľ všetko ostáva v nedotknutej rovine, nakoľko obci chýbajú finančné prostriedky na uskutočnenie, čo i len tej najmenšej veci. Veľkým problémom je nadbytok podzemnej vody, ktorá sa tlačí do pivníc, záhrad, dvorov a v neposlednej miere aj na cesty. Bolo by potrebné urobiť odvodňovacie kanály, rigoly, vodu zviesť a nasmerovať tam, kde patrí, aby neškodila ľuďom, ale niet za čo. S nepochopením niektorých občanov sa stretol aj návrh na zrealizovanie časti územného plánu a to vybudovanie novej ulice na „záhumienku“. 95 % občanov dotknutých nehnuteľností uvítalo tento návrh, avšak v troch táto myšlienkastroskotala. Dúfajme, že je to len prechodné myslenie a dobrá vec sa podarí. Ide len o výkup časti pozemkov na novú cestu. V tomto roku obec odpredala stavebný pozemok CKN č. 63 o výmere 556 m2 v cene 2 eura za 1 m2 mladým manželom Tomášovi Vrabcovi a Marienke r. Kopčákovej na výstavbu rodinného domu. Pre vzniknuté nezrovnalosti dlhodobého charakteru s p. Jozefom Markovičom, resp. jeho nehnuteľnosťou  parc. č. CKN 56 pri Dome smútku sa obec rozhodla odkúpiť tento pozemok do vlastníctva obce a tak zabrániť ďalšiemu možnému problému. Na jeho pozemku bol uložený elektrický kábel, ktorý vedie k Domu smútku a bola naň nahrnutá zemina rôzneho charakteru pri výstavbe parkoviska pri Dome smútku. Pozemok vo výmere 1 209 m2 bol odkúpený v cene 3 264,30 eur. 

 

Výstavba

 Minister životného prostredia SR schválil poskytnutie finančných prostriedkov z environmentálneho fondu na rok 2010 na akciu: Vodovod Komárany – Nižný Kručov – Merník – Čičava vo výške 200 000,00 eur. Príjemca dotácie obec je povinná zabezpečiť ešte 5 % nákladov z iných zdrojov k priznanej dotácii, t.j. vo výške 10.000,00 eur. Tieto finančné prostriedky sa použili na práce pri objekte: SO 03 odpad vodojemu. Zrealizovali sa štrkové lôžka pod odpadové potrubie, zároveň sa uložilo potrubie do výkopov a následné zasypanie jám so zeminou. Pri objekte SO 07 zásobný rad 1 sa vykonali zemné práce, a to hĺbenie rýh, a hĺbenie nepažených záverov včítane  uloženie štrkopiesku pod potrubie. Osadili sa PVC potrubia a vykonala sa tlaková skúška. Vymurovali sa armatúrne šachty, uložili sa vodiče v rúrkach, obsypalo sa potrubie, osadili sa hydranty, poklopy a ventily. V dĺžke asi 130 m sa položili panely na prístupovú komunikáciu. Tieto práce vykonala firma Stavoterm. Vzhľadom na to, že dotácie prišli až v jeseni, počasie nedovolilo vykonať všetky naplánované práce. Neurobilo sa oplotenie vodojemu a z dotácii ostalo nepreinvestovaných 15 000,00 eur. 

 

Školstvo

 Obecné zastupiteľstvo malo na pleciach neľahké a pritom veľmi vážne a dôležité rozhodnutie, čo so základnou školou ďalej: ponechať alebo zrušiť. Na základe citlivého prístupu, po zvážení všetkých skutočností pre a proti, nakoniec došlo k nemilému záveru, že z finančných dôvodov nie je možné ďalej dotovať túto školu z obecných prostriedkov. Pri obsadení funkcie riaditeľ ZŠ a vychovávateľ školského klubu detí je deficit finančných prostriedkov približne 10 000,00 eur. Konečným verdiktom na základe žiadosti obce Krajskej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu a Ministerstva školstva SR bolo rozhodnutie MŠ SR č. 2010-9899/211791-917 zo dňa 16.06.2010 o vyradení Základnej školy Komárany a jej súčasti zo siete škôl a školských zariadení ku dňu 31.08.2010. Z dôvodu nízkeho predpokladaného počtu žiakov na šk. rok 2010/2011  a nepriaznivej prognózy do ďalších rokov.  Stalo sa to po predchádzajúcej konzultácii s radou školy, rodičovským združením a aj s rodičmi potenciálnych žiakov, či umiestnia svoje deti do ZŠ Komárany. A tak viac ako po 100 rokoch, keď bola škola zriadená, zanikla sláva komáranskej školy v roku 2010, stratila na funkčnosti. 

 

Voľby

 Rozhodnutím predsedu vlády SR sa uskutočnili v sobotu 12. júna 2010 voľby do NR SR za účasti 18 politických strán, ktoré boli zapísané na kandidátne listiny, jednoznačne vyhrala politická strana SMER – sociálna demokracia: a to nielen v našej obci, ale aj na celom Slovensku. V percentuálnom vyjadrení:

SMER – sociálna demokracia: 34,79 %
SDKÚ – demokratická strana: 15,42 %
Sloboda a solidarita: 12,14 %
Kresťanskodemokratické hnutie: 8,52 %
Most Híd: 8,12 %
Slovenská národná strana: 5,07 %

Tieto strany sa dostali do parlamentu. Na kandidátnej listine KDH kandidoval aj rodák z našej obce Ing. Ján Hudacky. Po vyhlásení výsledkov volieb bol zvolený za poslanca NR SR. 

18. septembra sa uskutočnilo referendum. Občania sa mali možnosť vyjadriť k otázkam:

1. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom zrušila povinnosť fyzických a právnických osôb platiť úhradu za služby na verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
2. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca NR SR ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?
3. Súhlasíte s tým, aby NR SR ústavným zákonom znížila počet poslancov NR SR na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
4. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40. 000 eur?
5. Súhlasíte s tým, aby NR SR stanovila možnosť voliť poslancov NR SR a poslancov Európskeho  parlamentu prostredníctvom internetu?
6. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?

 V Komáranoch bolo zapísaných 377 oprávnených občanov:Počet vydaných hlas. lístkov: 67Počet odovzdaných hlas. lístkov: 67Počet platných odovzdaných hlas. lístkov: 66Počet neplatných odovzdaných hlas. lístkov: 1Referenda sa zúčastnilo 17,77 % oprávnených voličov. 

27. novembra 2010 sa konali voľby do orgánov samosprávy. Výsledky volieb v Komáranoch. Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 380 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 287 Počet odovzdaných obálok: 287 Počet platných hlas. lístkov odovzdaných pre voľby do  obecného zastupiteľstva: 278 Počet platných hlas. lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 286 

Kandidáti na post starostu obce:
Jana Kráľová, SDKÚ – DS  - 40  platných hlasov
Ing. Marián Lapko, NEKA  - 183 platných hlasov
Pavel Žipaj, SMER – sociálna dem.  - 63 platných hlasov

Za starostu obce bol zvolený Ing. Marián Lapko Výsledky volieb obecného zastupiteľstva:

Ing. Pavol Džuka - 194 platných hlasov
František Mudroň - 143 platných hlasov
Ing. Lukáš Monok - 129 platných hlasov
Jaroslav Červeňák - 117 platných hlasovIng.
Ján Kopčák - 108 platných hlasovIng.
Branislav Kmec - 74 platných hlasov
Eva Nagyová - 67 platných hlasov
Bartolomej Ragančik - 65 platných hlasov
Ján Verbovanec - 62 platných hlasov
Jana Zeleňáková - 54 platných hlasov
Božena Jakubčínová - 53 platných hlasov
Jana Lipkošová - 53 platných hlasov
Marta Stojová - 51 platných hlasov

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení:Ing. Pavol Džuka, František Mudroň, Ing. Lukáš Monok, Jaroslav Červeňák, Ing. Ján Kopčák 

 

Organizácie

 V sobotu 19. februára p. Božena Kolesárová usporiadala výročnú  členskú schôdzu Zväzu občanov zdravotne postihnutých v priestoroch Základnej školy.Novou organizáciou, na ktorej zrode sa podieľali mládežníci z Komáran, je Klub mladých matičiarov – miestny odbor Matice Slovenskej, ktorej zakladateľom a zároveň aj jej predsedom sa stal Bc. Marián Bak. Symbolicky zapálil vatru na májovom matičnom stretnutí matičnej mládeže na rozhraní chotárov obce Hencovce a Vranovské Dlhé. Májová vatra je vzdialeným odkazomna cyklus ročných období a na prastaré slovanské tradície, ktoré sa zachovali v súčasnosti len v určitých ozvenách. Teraz je májová vatra skôr príležitosťou na stretnutie priateľov a známych: 

 

Šport

 Obecný úrad usporiadal 9. januára v kultúrnom dome tradičný stolnotenisový turnaj na počesť 65. výročia oslobodenia našej obce. Turnaj sa uskutočnil v dvoch disciplínach: žiaci do 18. rokov a neregistrovaní muži:Výsledky:  

Žiaci: 1. Lukáš Lipkoš  2. Erik Pavlov 3. Martin Paľko

Muži: 1. František Mikloš 2. Ing. Marcel Mihalčin 3. Ľubomír Marcinčin 

Turnaja sa zúčastnilo 27 hráčov a niekoľko desiatok divákov. Turnaj mal výbornú športovú atmosféru a o popredné miesta sa bojovalo do posledného setu. Ceny pre víťazov daroval Matúš Bak – firma Pure Salve.V júli sa v Merníku zišli futbaloví veteráni, aby si navzájom zmerali sily za účasti troch mužstiev: Merník, Čaklov, Komárany. Komáranskí  futbaloví nadšenci skončili na  druhom mieste.Už niekoľko sezón sa futbalisti FK Komárany držia na špičke okresnej ligy. Pod vedením prezidenta klubu a trénera v jednej osobe Miroslav Gregusa podávajú stabilné výkony aj vďaka tomu, že majú vytvorené dobré podmienky v klube, pomoc sa im pravidelne dostáva aj zo strany obce. FK reprezentujú: Ján Čandík, Ľubomír Jevčák, Ján Pavlov, Michal Kovka, Lukáč Monok, Igor Caban, Viliam Front, Marek Tomčík, Matúš Lipkoš, Ľubomír Stoj, Marek Soták, Július Lepol a brankár Filip Mačuga. 

 

Udalosti

 V piatok 4. júna bola krízovým štábom CO v sídle kraja vyhlásená mimoriadna situácia pre celé územie Prešovského kraja z dôvodu povodní. Bola hlásená veľká voda na hornom toku rieky Topľa v okrese Bardejov. Aby sme predišli prípadnému vyliatiu Tople na konopiskách,  v piatok popoludní občania obce vrecami s pieskom navýšili priestor panelovej cesty cez potok. Čakali sme veľkú vodu. Katastrofálne povodne, ktoré ničili celé Slovensko, vyvrcholili v sobotu 5. júna. Najväčšia povodňová vlna rieky Topľa sa v našej obci  vyliala ponad kanál na konopiskách. Zaplavila záhrady, prízemné priestory obytných domov na  nižnom konci, záhrady a domy od Jána Petra až po Jozefa Kosturu. Cez super kanál boli zaplavené záhrady od Pavla Džuku po Jána Verbovanca. Voda sa preliala cez cestu smerom do Jastrabia pri futbalovom ihrisku, zaplavila futbalové ihrisko, kultúrny dom, šatne FK, záhrady a pivnice až po rodinný dom Mariána Ivana. Voda v nedeľu sčasti upadla, no napriek pekným a horúcim dňom polia s úrodou ostali ešte tri týždne pod vodou. Z úrody neostalo nič.  

Snáď každoročne pribudne aj z našich občanov ocenený darca krvi, ktorý svojou krvou pomôže prinavrátiť zdravie a zachrániť život tým, ktorí to nutne potrebujú. Tohto roku bronzovú plaketu za 10 odberov dostal Mikuláš Olbricht. 

Jeseň v živote človeka znamená odpočinok a zaslúžený oddych. Táto etapa prináša do srdca mier, do duše harmóniu a naplnenie. Otvárať svoje srdcia starším ľuďom je vždy pekné a chvályhodné, a to nielen v mesiaci október. V piatok 5.novembra usporiadal Obecný úrad stretnutie pre tohtoročných jubilantov.60 rokov oslávili: Marián Bak, Marián Fečo, Dušan Jakubčin, Ing. Vladimír Kováč, Mgr. Helena Kováčová, Anna Monoková, Helena Kosturová, Eva Mihalčinová, Mária Demčáková.65 rokov oslávil Ing. Bartolomej Monok.70 rokov oslávili: Michal Fedor, Helena Demčáková, Mária Džuková, Helena Ihnátová, Anna Lipkošová. 75 rokov oslávili:  Anna Bodnárová, Mária Demčáková, Mária Jenčková, Mária Lengerová.80 rokov oslávili: Jozef Lenger, Juraj Kováč, Mária Fečková.Jubilantov pozdravil starosta obce a členka obecného zastupiteľstva p. Božena Kolesárová. Kultúrny program pripravili deti z Materskej školy pod vedením riaditeľky Mgr. Tokárovej a praktikantky bc.Monokovej. 

Mikuláš potešil darčekmi, čert trochu vystrašil a anjel utrel slzičky v nedeľu 5. decembra, v podvečer Mikuláša, všetkým deťom , ktorí sa na tento sviatok mimoriadne tešili a netrpezlivo ho vyčkávali v náručiach svojich rodičov. 

Aj tohto roku sa mládežníci rozpŕchli po dedine, aby navštívili všetky domácnosti s dobrou novinou a prispeli k hlbšiemu prežívaniu Vianoc. 

Uzavreli v roku 2010 manželstvá:
17. apríla: Mgr. Erika Gregusová a Mgr. Marcel Rodák
1. mája:  Martina Stredná a Roman Žipaj
8. mája:  Mária Demčáková a Milan Vavra
17. júna:  Františka Mudroňová a Wojcieck Dárius Karas
18. júla:  Mgr. Viera Nábožná a JUDr. Pavol Demčák
28. augusta:  Zuzana Žipajová a Marek Boršč
11. septembra:  Michaela Lipkošová a Miroslav Ragančík
25. septembra:  Mgr. Mária Kopčáková a Tomáš Vrabec
2. októbra: Katarína Kušnírová a Štefan Šimák
16. októbra: Viera Kozáková a Mikuláš Olbricht 

Narodili sa 4 detičky:

4. apríla:  Sebastián Štefan Ihnát , syn Beáty Ihnátovej
5. mája:  Michal Puškár a Alžbeta Puškárová, dvojičky Mária r. Lukáčovej
25. októbra: Simona Konečná, dcéra Silvie r. Guľákovej 

Odišli od nás:

26. augusta:  Martin Ragančík - 24 ročný
27. októbra:  Mária Sabolová  -  71 ročná 

 

Počasie

 Začiatok januára bol teplý, bez snehu, až do polovice januára, potom nastúpili silné mrazy. Podľa hlásenia meteorológov to bol 2. najchladnejší  január za posledných 15 rokov. Posledné dva januárové dni napadlo 0,5 m snehu, čo spôsobilo na východnom Slovensku kalamitu. Od polovice februára už bolo teplejšie, ale zima bola dlhá, snežilo ešte v polovici marca. Máj bol veľmi mokrý, bol zaznamenaný najvyšší úhrn zrážok v histórii, čo malo za následok nesmierne záplavy a to nielen na celom území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe. Prvá vlna povodní zasiahla Žilinský, Trenčiansky, Prešovský a Košický kraj 16. mája. Prívalové dažde zatopili mnoho obcí. 2. vlna povodní v dôsledku vysokého stavu podzemných vôd a dlhotrvajúcich zrážok dorazila 3. júna. Pretrhla sa hrádza na ľavom brehu Ondavy, voda zatopila mnohé obce, bolo zasiahnuté doslova celé Slovensko. Ostali len obrovské škody s nevyčísliteľnými dôsledkami. 3. vlna povodní na Slovensku sa prejavila 15. augusta, kedy boli prívalovými dažďami zasiahnuté oblasti hornej Nitry a Turiec. Navždy nám zostane desivý pohľad na živel, ktorý v tomto roku a v tak širokej miere postihol nielen Slovensko, ale aj okolité krajiny. 

 

Záver

 Nech je nasledujúci rok pre Slovensko, pre našu obec a všetkých občanov lepší. Nesmieme však pokaziť to, čo sa už podarilo pripraviť zbytočnými zvadami, nepochopením a nerešpektovaním sa navzájom. Malo by nám záležať na tom, aby sme žili lepšie, kvalitnejšie, zdravšie, optimistickejšie. Ponúkajú a vytvárajú sa k tomu reálne podmienky. Využime ich a nepokazme to, čo je dobré. Veľa sa nám podarí využiť vďaka ochote spolupracovať, hľadaniu ciest k porozumeniu aj vďaka húževnatosti našich ľudí.  Zápis spracovala a zapísala Marta Gregusová