7. zasadnutie obecného zastupiteľstva

E-mail Tlačiť

V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 19. novembra 2014 (t.j. streda) o 18.30 hod. v zasadačke na obecnom úrade.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola úloh
 5. Návrh rozpočtu obce na rok 2015
 6. Rezervný fond čerpania za rok 2014, vyučtovanie
 7. Vyúčtovanie úcta k starším rok 2014
 8. Schválená dotácia na vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému v obci Komárany vo výške 5 000, 00 Eur - spolufinancovanie obce
 9. Prezenty pre občanov obce na rok 2015
 10. Inventarizačné komisie
 11. Rôzne
 12. Návrh na uznesenie
 13. Ukončenie zasadnutia

Ing. Marián Lapko

starosta obce