2. zasadnutie obecného zastupiteľstva

E-mail Tlačiť

V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade na deň 23. decembra 2014 (t.j. utorok) o 17.00 hod. v zasadačke na obecnom úrade.

 

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola úloh
 5. Voľba zástupcu starostky obce
 6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2015
 7. Ocenenie insignií
 8. Odmeny poslancov na rok 2015 - prerokovanie
 9. Prehodnotenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov Ing. Pavla Fedorčáka, - TENES v budove bývalej ZŠ
 10. Spravovanie web stránky obce KOmárany
 11. Voľba komisií a voľba ich predsedov a členov komisií 
 12. Prerokovanie možností a sprísnení opatrení proti realizovaniu nelegálnych skládok
 13. Určenie platu starostky obce
 14. Príprava stolnotenisového turneja pri príležitosti oslobodenia obce
 15. Rôzne a diskusia
 16. Záver

 

V Komáranoch dňa: 18.12.2014     

 

Jana Kráľová

starostka obce