Všeobecne záväzné nariadenia

E-mail Tlačiť

  VZN č. 32/2014 o O nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Komárany

  VZN č. 31/2012 o miestnych daniach z nehnuteľností a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  VZN č. 31/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Komárany

  VZN č. 30/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  VZN č. 29/2011 k výške finančných nákladov na nákup potravín pre školské stravovanie a poplatku zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu vádavkov materskej školy

  VZN č. 28/2011 k cene jedla zamestnancov materskej školy a cudzích stravníkov v školskej jedálni pri materskej škole Komárany

  VZN č. 27/2011 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

  VZN č. 22/2008, ktorým sa v súvislosti so zavedením euro v Slovenskej republike menia a doplnajú všeobecne záväzné nariadenia vydané pre územie obce Komárany

  VZN č. 20/2008 K CENE JEDLA ZAMESTNANCOV ZÁKLADNEJ a MATERSKEJ ŠKOLY A CUDZÍCH STRAVNÍKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI PRI MATERSKEJ ŠKOLE KOMÁRANY

  VZN č. 23/2008 o úhradách za služby poskytované obcou Komárany

  VZN č. 19/2008 o zriadovaní prevádzkarní, vykonávaní podnikateľskej činnosti na územi obce Komárany

  VZN č. 19/2007 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Komárany

  VZN č. 15/2006 o prevádzke Domu smútku, pohrebiska a pochovávaní v obci Komárany

  VZN č 13/2005 o zmluvných prevodoch a nájme majetku vo vlastníctve obce

  VZN č. 11/2004 o školských obvodoch základných škôl na území obce Komárany pre základnú školu, ktorej zriaďovateľom je obec Komárany

  VZN č. 10/2004 o vymedzení miest na umiestnovanie plagátov vo volebnej kampani

  VZN č. 06/2003 o verejnom poriadku v obci Komárany

  Príloha VZN č. 05/2003

  VZN č. 03/2003 o podmienkach držania psov na území obce Komárany