Dokumenty

E-mail Tlačiť

Záverečný účet obce Komárany za rok 2013

Čerpanie rozpočtu obce za rok 2013

  Kalendár zberu odpadu na rok 2014

  Rozpočet obce na rok 2014

  Záverečný účet obce za rok 2012

  Čerpanie rozpočtu 2012

  Smernica č. 1/2012 o vykonávaní predbežnej a priebežnej finančnej kontroly

  Rozpočet obce Komárany na rok 2013

Monitoring-výdavky za rok 2011

Čerpanie rozpočtu obce za rok 2011

Výročná správa Obce Komárany za rok 2011

Kalendár zberu odpadov na rok 2012

  Rozpočet obce Komárany na rok 2012

  Zásady odmeňovania starostu obce Komárany, poslancov obecného zastupiteľstva obce Komárany, hlavného kontrolóra obce Komárany a členov obecných komisií, ktorí sú poslancami

  Čerpanie rozpočtu obce Komárany za rok 2010

  Hodnotenie príjmov rozpočtu obce Komárany za rok 2010

  Hodnotenie výdavkov rozpočtu obce Komárany za rok 2010

  Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Komáranoch

  Štatút obce Komárany

  Rozpočet obce Komárany na rok 2011

  VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCI 27. NOVEMBRA 2010

  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Komárany

  Zadanie pre územný plán obce Komárany

  Štatút miestného kultúrneho strediska v Komáranoch

  Rozpočet obce Komárany na rok 2010

  Rámcový rozpočet obce na roku 2010 až 2012

  Rámcový rozpočet obce na roku 2009 až 2010

  Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Komárany

  Organizačný poriadok Obecného úradu v Komáranoch

  PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KOMARANY